Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant KiSsMe88Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 7 Years
Needs Core Membership
Statistics 14 Deviations 39 Comments 2,047 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Watchers

No watchers yet.

deviantID

KiSsMe88
KiSsMe88
Vietnam

Journal

No journal entries yet.

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:icondeviantnoob:
Deviantnoob Featured By Owner Nov 10, 2009  Professional Artist
Reply
:iconzainadeel:
zainadeel Featured By Owner Nov 4, 2009  Hobbyist Interface Designer
thank u for the FAV :)
Reply
:iconsoshine123:
soshine123 Featured By Owner Jul 10, 2009
thanks !!!
Reply
:iconchealse:
chealse Featured By Owner Sep 29, 2008
choy oy, ngta wa thăm nhà mà doạ đậ;p nha, chủ nhà gì mà hok friendly gì hết là sao ta ?
Sis dễ lắm, bánh kẹo gì cũng ok hết :">
Reply
:iconkissme88:
KiSsMe88 Featured By Owner Oct 2, 2008
1 nụ hun cho thể hiện tình cảm nha :">
Reply
:iconchealse:
chealse Featured By Owner Oct 3, 2008
GF mà sao toàn "tận dụng" ko thía này ;))
Reply
:iconkissme88:
KiSsMe88 Featured By Owner Oct 5, 2008
Khong tan dung nguoi ta bao la : Thang nay ngu co' co^ ban de thuong vay ma ko biet iu
Reply
(1 Reply)
:iconchealse:
chealse Featured By Owner Sep 20, 2008
hehe, dzô "phá" nhà xíu coi ;))
Bánh kẹo đâu? Mời sis đi chớ pé ;))
Reply
:iconkissme88:
KiSsMe88 Featured By Owner Sep 29, 2008
Dám phá à đậ;p chít giờ x-(
Reply
Add a Comment: